ارزش بازار سهام بورس تهران (ماهانه)

ارزش بازار سهام بورس تهران (ماهانه)

ارزش بازار سهام بورس تهران (ماهانه)

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
بروزرسانی: 1400/04/02
توضیحات

آمار فوق ارزش بازار سهام بورس تهران را در بازه ماهانه مهر 1395 تا اردیبهشت 1400نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.