حجم معاملات غیر برخط در بورس (ماهانه)

حجم معاملات غیر برخط در بورس (ماهانه)

حجم معاملات غیر برخط در بورس (ماهانه)

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: هزار سهم
تاریخ آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 18 تیر 1399

آمار فوق حجم معاملات غیر برخط در بورس را در بازه ماهانه اسفند 1396 تا خرداد 1399 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.
اين آمار به صورت ماهانه و همزمان با انتشار سازمان بورس و اوراق بهادار بروزرساني مي گردد.