میانگین تعداد روزهای توقف نمادهای بورسی (ماهانه)

میانگین تعداد روزهای توقف نمادهای بورسی (ماهانه)

میانگین تعداد روزهای توقف نمادهای بورسی (ماهانه)

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: روز
تاریخ آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 18 تیر 1399

آمار فوق میانگین تعداد روزهای توقف نمادهای بورسی را در بازه ماهانه شهریور 1397 تا خرداد 1399 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.
اين آمار به صورت ماهانه و همزمان با انتشار سازمان بورس و اوراق بهادار بروزرساني مي گردد.