تعداد نمادهای در کل ماه بسته شده در بورس (ماهانه)

تعداد نمادهای در کل ماه بسته شده در بورس (ماهانه)

تعداد نمادهای در کل ماه بسته شده در بورس (ماهانه)

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: عدد
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 27 خرداد 1399

آمار فوق تعداد نمادهای در کل ماه بسته شده در بورس را در بازه ماهانه شهریور 1397 تا اردیبهشت 1399 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.
اين آمار به صورت ماهانه و همزمان با انتشار سازمان بورس و اوراق بهادار بروزرساني مي گردد.