تعداد نمادهای در ماه بسته و متوقف شده در بورس (ماهانه)

تعداد نمادهای در ماه بسته و متوقف شده در بورس (ماهانه)

تعداد نمادهای در ماه بسته و متوقف شده در بورس (ماهانه)

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: عدد
تاریخ آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 18 تیر 1399

آمار فوق تعداد نمادهای در ماه بسته و متوقف شده در بورس را در بازه ماهانه شهریور 1397 تا خرداد 1399 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.
اين آمار به صورت ماهانه و همزمان با انتشار سازمان بورس و اوراق بهادار بروزرساني مي گردد.