تعداد عرضه های اولیه ثبت شده در فرابورس ایران (ماهانه)

تعداد عرضه های اولیه ثبت شده در فرابورس ایران (ماهانه)

تعداد عرضه های اولیه ثبت شده در فرابورس ایران (ماهانه)

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: عدد
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 27 خرداد 1399

آمار فوق تعداد عرضه های اولیه ثبت شده در فرابورس ایران را در بازه ماهانه مهر 1397 تا اردیبهشت 1399 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.
اين آمار به صورت ماهانه و همزمان با انتشار سازمان بورس و اوراق بهادار بروزرساني مي گردد.