ارزش صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت (ماهانه)

ارزش صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت (ماهانه)

ارزش صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت (ماهانه)

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 18 تیر 1399

آمار فوق ارزش صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت را در بازه ماهانه اردیبهشت 1397 تا اردیبهشت 1399 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.
اين آمار به صورت ماهانه و همزمان با انتشار سازمان بورس و اوراق بهادار بروزرساني مي گردد.