ارزش صندوق سرمایه گذاری در سهام (ماهانه)

ارزش صندوق سرمایه گذاری در سهام (ماهانه)

ارزش صندوق سرمایه گذاری در سهام (ماهانه)

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 22 مرداد 1399

آمار فوق ارزش صندوق سرمایه گذاری در سهام را در بازه ماهانه اردیبهشت 1397 تا خرداد 1399 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.
اين آمار به صورت ماهانه و همزمان با انتشار سازمان بورس و اوراق بهادار بروزرساني مي گردد.