ارزش معاملات اشخاص حقیقی در اوراق بورس (ماهانه)

ارزش معاملات اشخاص حقیقی در اوراق بورس (ماهانه)

ارزش معاملات اشخاص حقیقی در اوراق بورس (ماهانه)

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 27 خرداد 1399

آمار فوق ارزش معاملات اشخاص حقیقی در اوراق بورس را در بازه ماهانه فروردین 1395 تا اردیبهشت 1399 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.