ارزش معاملات اشخاص حقیقی در اوراق بورس (ماهانه)

ارزش معاملات اشخاص حقیقی در اوراق بورس (ماهانه)

ارزش معاملات اشخاص حقیقی در اوراق بورس (ماهانه)

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
بروزرسانی: 1400/04/02
توضیحات

آمار فوق ارزش معاملات اشخاص حقیقی در اوراق بورس را در بازه ماهانه فروردین 1395 تا اردیبهشت 1400نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.