درصد ارزش معاملات اشخاص حقیقی از کل ارزش معاملات در سهام بورس (ماهانه)

درصد ارزش معاملات اشخاص حقیقی از کل ارزش معاملات در سهام بورس (ماهانه)

درصد ارزش معاملات اشخاص حقیقی از کل ارزش معاملات در سهام بورس (ماهانه)

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: درصد
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 27 خرداد 1399

آمار فوق درصد ارزش معاملات اشخاص حقیقی از کل ارزش معاملات در سهام بورس را در بازه ماهانه فروردین 1395 تا اردیبهشت 1399 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.