تعداد صندوق سرمایه گذاری مختلط (ماهانه)

تعداد صندوق سرمایه گذاری مختلط (ماهانه)

تعداد صندوق سرمایه گذاری مختلط (ماهانه)

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: عدد
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 27 خرداد 1399

آمار فوق تعداد صندوق سرمایه گذاری مختلط را در بازه ماهانه اسفند 1396 تا اردیبهشت 1399 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.
اين آمار به صورت ماهانه و همزمان با انتشار سازمان بورس و اوراق بهادار بروزرساني مي گردد.