درصد ارزش معاملات اشخاص حقوقی از کل ارزش معاملات در سهام بورس (ماهانه)

درصد ارزش معاملات اشخاص حقوقی از کل ارزش معاملات در سهام بورس (ماهانه)

درصد ارزش معاملات اشخاص حقوقی از کل ارزش معاملات در سهام بورس (ماهانه)

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: درصد
تاریخ آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 18 تیر 1399

آمار فوق درصد ارزش معاملات اشخاص حقوقی از کل ارزش معاملات در سهام بورس را در بازه ماهانه فروردین 1395 تا خرداد 1399 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.