تعداد صندوق سرمایه گذاری در سهام (ماهانه)

تعداد صندوق سرمایه گذاری در سهام (ماهانه)

تعداد صندوق سرمایه گذاری در سهام (ماهانه)

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: عدد
بروزرسانی: 1400/02/18
توضیحات

آمار فوق تعداد صندوق سرمایه گذاری در سهام را در بازه ماهانه اسفند 1396 تا دی 1399 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.
اين آمار به صورت ماهانه و همزمان با انتشار سازمان بورس و اوراق بهادار بروزرساني مي گردد.