ارزش معاملات اشخاص حقیقی در سهام بورس (ماهانه)

ارزش معاملات اشخاص حقیقی در سهام بورس (ماهانه)

ارزش معاملات اشخاص حقیقی در سهام بورس (ماهانه)

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 18 تیر 1399

آمار فوق ارزش معاملات اشخاص حقیقی در سهام بورس را در بازه ماهانه فروردین 1395 تا خرداد 1399 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.