تعداد معاملات بازار صندوق های بورس انرژی (ماهانه)

تعداد معاملات بازار صندوق های بورس انرژی (ماهانه)

تعداد معاملات بازار صندوق های بورس انرژی (ماهانه)

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: عدد
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 27 خرداد 1399

آمار فوق تعداد معاملات بازار صندوق های بورس انرژی را در بازه ماهانه فروردین 1397 تا اردیبهشت 1399 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.
اين آمار به صورت ماهانه و همزمان با انتشار سازمان بورس و اوراق بهادار بروزرساني مي گردد.