ارزش معاملات بورس ها (ماهانه)

ارزش معاملات بورس ها (ماهانه)

ارزش معاملات بورس ها (ماهانه)

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 3 اردیبهشت 1399

آمار فوق مجموع ارزش معاملات بورس ها را در بازه ماهانه مهر 1395تا بهمن 1398 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.