ارزش معاملات بازارهای فیزیکی بورس انرژی (ماهانه)

ارزش معاملات بازارهای فیزیکی بورس انرژی (ماهانه)

ارزش معاملات بازارهای فیزیکی بورس انرژی (ماهانه)

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 18 تیر 1399

آمار فوق ارزش معاملات بازارهای فیزیکی بورس انرژی را در بازه ماهانه فروردین 1397 تا خرداد 1399 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد