مجموع ارزش معاملات بورس انرژی (ماهانه)

مجموع ارزش معاملات بورس انرژی (ماهانه)

مجموع ارزش معاملات بورس انرژی (ماهانه)

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 18 تیر 1399

آمار فوق مجموع ارزش معاملات بورس انرژی را در بازه ماهانه مهر 1395تا خرداد 1399 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد