ارزش معاملات بازارهای فیزیکی بورس کالا (ماهانه)

ارزش معاملات بازارهای فیزیکی بورس کالا (ماهانه)

ارزش معاملات بازارهای فیزیکی بورس کالا (ماهانه)

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 18 تیر 1399

آمار فوق ارزش معاملات بازارهای فیزیکی بورس کالا را در بازه ماهانه فروردین 1397 تا خرداد 1399 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد