ارزش معاملات اورق بدهی فرابورس ایران (ماهانه)

ارزش معاملات اورق بدهی فرابورس ایران (ماهانه)

ارزش معاملات اورق بدهی فرابورس ایران (ماهانه)

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
بروزرسانی: 1400/04/02
توضیحات

آمار فوق ارزش معاملات اورق بدهی فرابورس ایران را در بازه ماهانه فروردین 1397 تا اردیبهشت 1400نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.