ارزش معاملات اورق بدهی فرابورس ایران (ماهانه)

ارزش معاملات اورق بدهی فرابورس ایران (ماهانه)

ارزش معاملات اورق بدهی فرابورس ایران (ماهانه)

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 27 خرداد 1399

آمار فوق ارزش معاملات اورق بدهی فرابورس ایران را در بازه ماهانه فروردین 1397 تا اردیبهشت 1399 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.