مجموع ارزش معاملات فرابورس ایران (ماهانه)

مجموع ارزش معاملات فرابورس ایران (ماهانه)

مجموع ارزش معاملات فرابورس ایران (ماهانه)

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 27 خرداد 1399

آمار فوق مجموع ارزش معاملات فرابورس ایران را در بازه ماهانه مهر 1395 تا اردیبهشت 1399 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.