حجم کل معاملات صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله به تفکیک نوع بازار (ماهانه)

دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: هزار سهم
تاریخ آخرین بروزرسانی: دوشنبه 24 شهریور 1399

آمار فوق حجم کل معاملات صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله به تفکیک نوع بازار را در بازه ماهانه فروردین 1397 تا مرداد 1399 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.
اين آمار به صورت ماهانه و همزمان با انتشار سازمان بورس و اوراق بهادار بروزرساني مي گردد.