تعداد معاملات بلوک قبل از تخصیص صندوق های سرمایه گذاری بورس تهران (ماهانه)

تعداد معاملات بلوک قبل از تخصیص صندوق های سرمایه گذاری بورس تهران (ماهانه)

تعداد معاملات بلوک قبل از تخصیص صندوق های سرمایه گذاری بورس تهران (ماهانه)

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: عدد
تاریخ آخرین بروزرسانی: دوشنبه 16 تیر 1399

آمار فوق تعداد معاملات بلوک قبل از تخصیص صندوق های سرمایه گذاری بورس تهران را در بازه ماهانه فروردین 1397 تا خرداد 1399 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.
اين آمار به صورت ماهانه و همزمان با انتشار سازمان بورس و اوراق بهادار بروزرساني مي گردد.