حجم کل معاملات بلوک صندوق های سرمایه گذاری بورس (ماهانه)

دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: هزار سهم
تاریخ آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 18 تیر 1399

آمار فوق حجم کل معاملات بلوک صندوق های سرمایه گذاری بورس را در بازه ماهانه فروردین 1397 تا خرداد 1399 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.
اين آمار به صورت ماهانه و همزمان با انتشار سازمان بورس و اوراق بهادار بروزرساني مي گردد.