تعداد کل معاملات بلوک قبل از تخصیص صندوق های سرمایه گذاری بورس (ماهانه)

دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: عدد
تاریخ آخرین بروزرسانی: دوشنبه 24 شهریور 1399

آمار فوق تعداد کل معاملات بلوک قبل از تخصیص صندوق های سرمایه گذاری بورس را در بازه ماهانه فروردین 1397 تا مرداد 1399 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.
اين آمار به صورت ماهانه و همزمان با انتشار سازمان بورس و اوراق بهادار بروزرساني مي گردد.