حجم معاملات عمده صندوق های سرمایه گذاری فرابورس ایران (ماهانه)

حجم معاملات عمده صندوق های سرمایه گذاری فرابورس ایران (ماهانه)

حجم معاملات عمده صندوق های سرمایه گذاری فرابورس ایران (ماهانه)

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: هزار سهم
تاریخ آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 18 تیر 1399

آمار فوق حجم معاملات عمده صندوق های سرمایه گذاری فرابورس ایران را در بازه ماهانه فروردین 1397 تا خرداد 1399 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.
اين آمار به صورت ماهانه و همزمان با انتشار سازمان بورس و اوراق بهادار بروزرساني مي گردد.