تعداد کل معاملات قبل از تخصیص صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله (ماهانه)

دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: عدد
تاریخ آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 18 تیر 1399

آمار فوق تعداد کل معاملات قبل از تخصیص صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله را در بازه ماهانه فروردین 1397 تا خرداد 1399 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.
اين آمار به صورت ماهانه و همزمان با انتشار سازمان بورس و اوراق بهادار بروزرساني مي گردد.