مجموع ارزش بازار بورس انرژی و کالا (ماهانه)

مجموع ارزش بازار بورس انرژی و کالا (ماهانه)

مجموع ارزش بازار بورس انرژی و کالا (ماهانه)

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 27 خرداد 1399

آمار مجموع ارزش بازار بورس انرژی و کالا را در بازه ماهانه اسفند 1396 تا اردیبهشت 1399 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.