مجموع ارزش بازار فرابورس ایران (ماهانه)

مجموع ارزش بازار فرابورس ایران (ماهانه)

مجموع ارزش بازار فرابورس ایران (ماهانه)

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 27 خرداد 1399

آمار فوق مجموع ارزش بازار فرابورس ایران را در بازه ماهانه اسفند 1396 تا اردیبهشت 1399 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.