مجموع ارزش بازار فرابورس ایران (ماهانه)

مجموع ارزش بازار فرابورس ایران (ماهانه)

مجموع ارزش بازار فرابورس ایران (ماهانه)

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
بروزرسانی: 1400/04/02
توضیحات

آمار فوق مجموع ارزش بازار فرابورس ایران را در بازه ماهانه اسفند 1396 تا اردیبهشت 1400نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.