ارزش بازار اوراق بدهی فرابورس ایران (ماهانه)

ارزش بازار اوراق بدهی فرابورس ایران (ماهانه)

ارزش بازار اوراق بدهی فرابورس ایران (ماهانه)

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 18 تیر 1399

آمار فوق ارزش بازار اوراق بدهی فرابورس ایران را در بازه ماهانه اسفند 1396 تا خرداد 1399 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.