مجموع ارزش بازار بورس تهران (ماهانه)

مجموع ارزش بازار بورس تهران (ماهانه)

مجموع ارزش بازار بورس تهران (ماهانه)

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
بروزرسانی: 1400/04/02
توضیحات

آمار فوق مجموع ارزش بازار بورس تهران را در بازه ماهانه اسفند 1396 تا اردیبهشت 1400 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.