ارزش کل بازار صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس‌ (ماهانه)

دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: دوشنبه 16 تیر 1399

آمار فوق ارزش کل بازار صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس را در بازه ماهانه اسفند 1396 تا خرداد 1399 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.
اين آمار به صورت ماهانه و همزمان با انتشار سازمان بورس و اوراق بهادار بروزرساني مي گردد.