شاخص کل فرابورس ایران (ماهانه)

دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: واحد
تاریخ آخرین بروزرسانی: یکشنبه 15 تیر 1399

آمار فوق شاخص کل فرابورس ایران را در بازه ماهانه مهر 1395 تا خرداد 1399 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.