شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران (ماهانه)

دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: واحد
تاریخ آخرین بروزرسانی: یکشنبه 15 تیر 1399

آمار فوق شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران را در بازه ماهانه مهر 1395 تا خرداد 1399 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.