تعداد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

تعداد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: نفر
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 16 اردیبهشت 1399

آمار فوق بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد که تعداد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در بازه سال های 1369 تا 1396 را نشان می دهد.

توضیحات:

1) تاریخ ذکر شده مربوط به ابتدای سال تحصیلی همان سال می باشد.