جمع کل دانشجویان کشور

دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: نفر
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 16 اردیبهشت 1399

آمار فوق بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد که تعداد کل دانشجویان آموزشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی در بازه سال های 1346 تا 1396 را نشان می دهد.
توضیحات:
1) آمار مربوط به تعداد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شامل بازه سال های 1369 تا 1396 می باشد

2) تاریخ ذکر شده مربوط به ابتدای سال تحصیلی همان سال می باشد.

گزارشات آماری مرتبط