تعداد کارکنان مرد واحدهای آموزشی و اداری مدارس کشور

تعداد کارکنان مرد واحدهای آموزشی و اداری مدارس کشور

تعداد کارکنان مرد واحدهای آموزشی و اداری

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: نفر
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 8 بهمن 1398

آمار فوق بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد که تعداد کل کارکنان رسمی و پیمانی مرد واحدهای آموزشی و اداری بخش آموزش در بازه سال های تحصیلی 1347 تا 1396 را نشان می دهد.
توضیحات:
1) آمار مزبور مربوط به سال تحصیلی مهرماه سال ذکر شده تا پايان شهریور ماه سال بعد می باشد.
2) این قسمت، تعداد کارکنان سازمان آموزش و پرورش استثنايي، سازمان نوسازی توسعه و تجهيز مدارس کشور، سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان، سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي، کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، آموزشکده هاي فني و حرفه اي، تعدادی از کارکنان سازمان نهضت سواد آموزي و ساير کارکنان رسمي و پيماني شاغل در مراکز تربيت معلم، شرکتهاي وابسته و نيز متعهدين خدمت را شامل نمي شود.