تعداد کارکنان اداری واحدهای آموزشی مدارس کشور

تعداد کارکنان اداری واحدهای آموزشی مدارس کشور

تعداد کارکنان اداری واحدهای آموزشی مدارس کشور

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: نفر
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 8 بهمن 1398

آمار فوق بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد که تعداد کل کارکنان رسمی و پیمانی واحدهای اداری بخش آموزش در بازه سال های تحصیلی 1347 تا 1396 را نشان می دهد.
توضیحات:
1) آمار مزبور مربوط به سال تحصیلی مهرماه سال ذکر شده تا پايان شهریور ماه سال بعد می باشد.
2) این قسمت، تعداد کارکنان سازمان آموزش و پرورش استثنايي، سازمان نوسازی توسعه و تجهيز مدارس کشور، سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان، سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي، کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، آموزشکده هاي فني و حرفه اي ،تعدادی از کارکنان سازمان نهضت سواد آموزي و ساير کارکنان رسمي و پيماني شاغل در مراکز تربيت معلم، شرکتهاي وابسته و نيز متعهدين خدمت را شامل نمي شود.