تعداد دانش آموزان پسر مقطع متوسطه

تعداد دانش آموزان پسر مقطع متوسطه

تعداد دانش آموزان پسر مقطع متوسطه

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: نفر
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 24 دی 1398

آمار فوق بر مبنای اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران می باشد که تعداد دانش آموزان پسر مقطع متوسطه در بازه سال های تحصیلی 1347 تا 1394 را نشان می دهد.
توضیحات:
1) این آمار شامل دانش آموزان دوره هاي استثنايي، عمومي بزرگسال (متوسطه دوره اول) و تكميلي بزرگسال (متوسطه دوره دوم) نمي شود.
2) با توجه به تغيير نظام آموزشي از سال تحصیلی 1392-1391، تغييرات قابل توجه اي در آمار دانش آموزان دوره هاي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه عمومي ايجاد و نيز دوره راهنمايي و دوره متوسطه عمومي به ترتيب به متوسطه دوره اول ومتوسطه دوره دوم، تغيير نام داده است.