سهم صادرات نفت خام ایران به سایر مناطق جهان

دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: درصد
تاریخ آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 3 اردیبهشت 1399

آمار فوق سهم صادرات نفت خام ایران به سایر مناطق جهان را در بازه سال های 1357 تا 1385 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.