جمعیت کل کشور

دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: نفر
تاریخ آخرین بروزرسانی: شنبه 28 تیر 1399

آمار فوق جمعیت کل کشور را در بازه سال‌های 1335 تا 1395 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران می‌باشد.
توضیحات:
1) جمعیت غیر ساکن مربوط به سال 1390 در جمعیت کل لحاظ شده است.
2) اعضای همه خانوارهای معمولی ساكن، مؤسسه‌ای و گروهی كه اقامتگاه معمولی آنان در زمان سرشماري در ايران قرار دارد و نيز اعضای تمامی خانوارهاي معمولی غير ساكن كشور، جامعه مورد سرشماری را تشكيل می‌دهند. اعضای هيئت‌های سياسی و سفارتخانه‌های خارجی در ايران و افراد خانوار آنان جزو جامعه مورد سرشماری محسوب نمی‌شوند، اما ايرانيان عضو هيئت‌های سياسی و سفارتخانه‌‌های ايران در خارج از كشور و افراد خانوار آنان، جزو جامعه مورد سرشماري به حساب مي‌آيند.