درصد خانوارهای مناطق شهری استفاده کننده از رایانه شخصی

درصد خانوارهای مناطق شهری استفاده کننده از رایانه شخصی

درصد خانوارهای مناطق شهری استفاده کننده از رایانه شخصی

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: درصد
تاریخ آخرین بروزرسانی: دوشنبه 11 فروردین 1399

آمار فوق درصد خانوارهای مناطق شهری استفاده کننده از رایانه شخصی را در بازه سال‌های 1376 تا 1396 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.