درصد خانوارهای مناطق شهری استفاده کننده از ویدئو

درصد خانوارهای مناطق شهری استفاده کننده از ویدئو

درصد خانوارهای مناطق شهری استفاده کننده از ویدئو

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: درصد
تاریخ آخرین بروزرسانی: دوشنبه 11 فروردین 1399

آمار فوق درصد خانوارهای مناطق شهری استفاده کننده از ویدئو را در بازه سال‌های 1371 تا 1396 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.