جمع کل دانش آموزان مقطع راهنمایی

دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: نفر
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 16 اردیبهشت 1399

آمار فوق بر مبنای اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران می باشد که تعداد کل دانش آموزان مقطع راهنمایی در بازه سال های تحصیلی 1350 تا 1394 را نشان می دهد.
توضیحات:
1) این آمار شامل دانش آموزان دوره هاي استثنايي و همچنین عمومي بزرگسال (متوسطه دوره اول) نمي شود.
2) با توجه به تغيير نظام آموزشي از سال تحصیلی 1392-1391، تغييرات قابل توجه اي در آمار دانش آموزان دوره هاي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه عمومي، ايجاد شده و نيز دوره راهنمايي و دوره متوسطه عمومي به ترتيب به متوسطه دوره اول و متوسطه دوره دوم، تغيير نام داده است.