درصد توزیع خانوارهای استفاده کننده از تسهیلات تلفن در مناطق شهری

درصد توزیع خانوارهای استفاده کننده از تسهیلات تلفن در مناطق شهری

درصد توزیع خانوارهای استفاده کننده از تسهیلات تلفن در مناطق شهری

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: درصد
تاریخ آخرین بروزرسانی: دوشنبه 11 فروردین 1399

آمار فوق درصد توزیع خانوارهای استفاده کننده از تسهیلات تلفن در مناطق شهری را در بازه سال‌های 1371 تا 1396 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.