درصد توزیع خانوارهای استفاده کننده از آشپزخانه در مناطق شهری

درصد توزیع خانوارهای استفاده کننده از آشپزخانه در مناطق شهری

درصد توزیع خانوارهای استفاده کننده از آشپزخانه در مناطق شهری

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: درصد
تاریخ آخرین بروزرسانی: دوشنبه 11 فروردین 1399

آمار فوق درصد توزیع خانوارهای استفاده کننده از آشپزخانه در مناطق شهری را در بازه سال‌های 1371 تا 1396 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.