درصد توزیع خانوارهای مناطق شهری با تعداد چهار اتاق مورد استفاده

درصد توزیع خانوارهای مناطق شهری با تعداد چهار اتاق مورد استفاده

درصد توزیع خانوارهای مناطق شهری با تعداد چهار اتاق مورد استفاده

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: درصد
تاریخ آخرین بروزرسانی: دوشنبه 11 فروردین 1399

آمار فوق درصد توزیع خانوارهای مناطق شهری با تعداد چهار اتاق مورد استفاده را در بازه سال‌های 1371 تا 1396 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.