درصد توزیع ساختمان های محل سکونت خانوارهای مناطق شهری با مصالح عمده آجری با تیرچوبی

درصد توزیع ساختمان های محل سکونت خانوارهای مناطق شهری با مصالح عمده آجری با تیرچوبی

درصد توزیع ساختمان های محل سکونت خانوارهای مناطق شهری با مصالح عمده آجری با تیرچوبی

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: درصد
تاریخ آخرین بروزرسانی: یکشنبه 10 فروردین 1399

آمار فوق درصد توزیع ساختمان های محل سکونت خانوارهای مناطق شهری با مصالح عمده آجری با تیرچوبی را در بازه سال‌های 1371 تا 1396 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.