درصد توزیع افراد کارکن موسسات تعاونی در خانوارهای مناطق شهری

درصد توزیع افراد کارکن موسسات تعاونی در خانوارهای مناطق شهری

درصد توزیع افراد کارکن موسسات تعاونی در خانوارهای مناطق شهری

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: درصد
تاریخ آخرین بروزرسانی: یکشنبه 10 فروردین 1399

آمار فوق درصد توزیع افراد کارکن موسسات تعاونی در خانوارهای مناطق شهری را در بازه سال‌های 1390 تا 1396 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
توضیحات:
1) آمار قبل از سال 1389 در بخش درآمد از مزد و حقوق بخش خصوصی لحاظ شد‌ه است.