درصد توزیع افراد شاغل در حوزه حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات در خانوارهای مناطق شهری

درصد توزیع افراد شاغل در حوزه حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات در خانوارهای مناطق شهری

درصد توزیع افراد شاغل در حوزه حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات در خانوارهای مناطق شهری

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: درصد
تاریخ آخرین بروزرسانی: یکشنبه 10 فروردین 1399

آمار فوق درصد توزیع افراد شاغل در حوزه حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات در خانوارهای مناطق شهری را در بازه سال‌های 1371 تا 1396 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.